Services


ترگمه (ترجمه)  زبان پارسی دری  


(رایزنی و شورگیری سکون (مشاور اقامت


 : دانشجویی  کاری/ سرمایه گزاری  و یا پناهنده گی


آشنایی با هنر بیان گفتگوی کاریابی/ گفتگوی پناهندگی (تکنیک مصاحبه) / چیرگی بر ترس و استرس


 ساخت و ثبت شرکت در هلند و اروپا سرمایه گذاری


بازاریابی فراورده های گوناگون برای خرید و یا فروش


بازرگانی و داد و ستد همه گونه فراورده ها/ فروش اینترنتی


تولید ویدیوهای آموزشی و آگهی